Predstavljanje

Sindikat Univerziteta Crne Gore je dobrovoljna interesna organizacija zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore.

Sindikat je organizovan i djeluje u skladu sa načelima i ciljevima savremenog, demokratskog sindikalnog pokreta.

Sindikat je oblik organizovanja i udruživanja sindikalnog članstva i njihovih sindikalnih organizacija. Sindikat čine sindikalne organizacije univerzitetskih jedinica koje se izgrađuju i zasnivaju svoj rad i međusobne odnose na demokratskim principima dobrovoljnosti, uzajamnosti i solidarnosti, dogovaranja, usaglašavanja i odlučivanja u skladu sa Statutom i Programom sindikata.

Sindikat djeluje na cjelkupnom području republike Crne Gore pod nazivom “SINDIKAT UNIVERZITETA CRNE GORE”.

Sjedište Sindikata je u Podgorici, Cetinjski put bb.Skraćeni naziv Sindikata je ”SUCG”.

U međunarodnoj komunikaciji Sindikat koristi naziv ”TRADE UNION OF THE UNIVERSITY OF MONTENEGRO”, odnono skraćeni naziv ”TUUM”.

Sindikat ima svoj znak i zastavu.

Znak Sindikata je likovno uobličena skrašenica SU (TUU).
Boja znaka je svijetloplavozelena.
Slova su oivičena plavom bojom.

Zastava Sindikata je plavetne boje, pravougaonog oblika, odnosa širine i dužine 1:2.
U Centralnom dijelu je znak Sindikata i puni naziv na maternjem i engleskom jeziku, iznad i ispod znaka.

Sindikat ima status pravnog lica. Glavni organ mu je Univerzitetski odbor a zastupa ga Predsjednik.

Sindikat stiče sredstva za svoj rad u skladu sa Zakonom i odredbama Statuta. Sindikat ima svoj žiro račun i odgovara za svoje obaveze.

Pečat Sindikata je okruglog oblika, prečnika 3 cm s tekstom na obodu: ”SINDIKAT UNIVERZITETA CRNE GORE” – PODGORICA.

U sredini pečata je znak Sindikata.

Na osnovu Člana 2. Uredbe o registraciji sindikalnih organizacija (”Sl. list SRCG”, br. 20/91), Ministarstvo rada i socijalnog staranja izdalo je POTVRDU da je SINDIKAT UNIVERZITETA CRNE GORE sa sjedištem u Podgorici upisan u REGISTAR SINDIKALNIH ORGANIZACIJA 13. februara 1995. godine u KNJIGU BROJ I pod rednim brojem 811 kao interesna organizacija radnika - članova sindikata.