Aktuelno

12. Decembar 2006

Sjednica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 12. decembra 2006. godine, povodom razmatranja Predloga Sindikata Univerziteta Crne Gore br. 3011/06 od 30.11.2006. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

1. Upravni odbor prihvata u načelu Predlog Sindikata Univerziteta Crne Gore br. 3011/06 od 30.11.2006. godine da se započne izgradnja nove stambene zgrade na lokaciji DUP »Univerzitetski centar« Podgorica, sa oko 200-250 stambenih jedinica različitih struktura.

2. Za izgradnju nove stambene zgrade orijentaciono se opredjeljuju sredstva u iznosu od 1.000.000,00 eura, koja će se obezbijediti od prodaje stanova u lamelama 9a i 9d na sedmom spratu (potkrovlje) poslovno-stambenog objekta »UNISTAN« u Podgorici i preostalih stanova iz kvote rektora.

Početna cijena stanova opredjeljenih za prodaju biće određena naknadno, posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta.

3. Zadužuje se rektor da donese odluku o opredjeljenju stanova za prodaju iz svoje kvote, u vrijednosti potrebnih sredstava.

4. Zadužuje se Rektorat Univerziteta da u koordinaciji sa rukovodstvom Sindikata Univerziteta pripremi Elaborat o izgradnji nove stambene zgrade.

5. Ovaj zaključak će se objaviti u Biltenu Univerziteta Crne Gore.


Broj: 01- 3527

Podgorica, 12. decembar 2006. godine


UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE
Predsjednik
Prof. dr Ratko Đukanović, s.r.