Aktuelno

16. Oktobar 2013

Sindikat Univerziteta Crne Gore

Obraćanje zaposlenima

Poštovane koleginice i kolege,

Osnovni sud u Podgorici donio je dana 04. 10. 2013. godine, Presudu kojom se Univerzitet Crne Gore obavezuje da tužiocima, njih 572, koje zastupa advokat Nikola Bulatović, na ime naknade materijalne štete zbog manje isplaćene zarade za period od 01.01.2009. godine do 31.12.2012. godine isplati obračunate - tražene iznose. Sud je odbio zahtjev tužica da se i tuženi Država Crne Gora obaveže da zajedno sa Univerzitetom solidarno nadoknadi materijalnu štetu zposlenima. Takođe sud je donio odluku, shodno članu 152 stav 1 ZPP-a te obavezao Univerzitet da advokatu nadoknadi troškove sudskog postupka.

Sindikat Univerziteta sačinio je Sporazum sa advokatom da zastupa naše članove za troškove spora, a to je značilo da advokat preuzima rizik kojim se naplata usluga veže za uspjeh u sporu. U slučaju neuspjeha mi ne bi imali obaveze prema advokatu. Advokat se, takođe, obavezuje da u slučaju uspjeha u sporu 50% presuđenih troškova spora uplati na žiro račun Sindikata Univerziteta Crne Gore.

Kada presuda postane pravosnažna, svi zaposleni će moći da naplate dugovanja zbog manje isplaćene zarade za period od 01.01.2009. godine do 31.12.2012.


Imam nezvaničnu informaciju da je, u petak popodne, na Univerzitetu pokrenuta kampanja u okviru koje se traži od naših kolega-ca, koji su potpisali punomoćje za podnošenje tužbe za isplatu razlike zarade po osnovu Kolektivnog ugovora, da ista povuku. Obzirom da je advokat uspio da pred Osnovnim sudom dobije pozitivnu Presudu, to neko mora da podmiri i troškove advokata, koji po zaposlenom iznose 187.75€ kada je u pitanju kolektivna tužba, odnosno 375€ individualno.

Isto tako, meni do sada niko od zaposlenih, kojima se nudi da nešto potpišu, nije dostavio na uvid taj - «neki papir» tako da ja nijesam u saznanju šta u njemu piše, šta im se nudi, ko se na taj način obraća potpisnicima punomoćja, ne znam šta potpisuju pa o eventualnim posledicama po one koji to potpišu ne mogu da govorim. Svima onima koji su potpisali «neki papir» ili koji planiraju da to urade Sindikat Univerziteta preporučuje da se obrate advokatu koga su ranije ovlastili da ih zastupa – brani u radnom sporu pred Osnovnim sudom radi naknade materijalne štete za manje isplaćene zarade.

Predstavnike Sindikata opunomoćeni advokat je informisao da «odustajanjem od ranije datog punomoćja, odustajanjem od tužbe, povlačenjem punomoćja ili tužbe, ili na bilo koji drugi način odustajanja od spora zaposleni dovode sebe u nezavidnu situaciju prema advokatu po pitanju sudskih troškova jer advokat ima pravo da naplati iznos nastalih troškova do donošenja presude od davaoca punomoćja».

Na današnjoj sjednici Univerzitetskog odbora Sindikata Univerziteta, predsjednici sindikalnih organizacija univerzitetskih jedinica saopštili su da nemaju saznanja da je bilo ko vršio pritisak na zaposlene da nešto potpišu. Svako je, individualno, svojom voljom odlučio da nešto potpiše ili ne potpiše.


Posebno ukazujem da je Sindikat Univerziteta učinio sve kako bi se izbjegao sudski postupak, a time i dodatni sudsko-advokatski troškovi. Prije podnošenja tužbe, nakon brojnih neuspjelih kontakata sa poslodavcima-potpisnicima kolektivnog ugovora, pokrenuli smo postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, kako bi se ovaj spor na relaciji Poslodavac – zaposleni, riješio mirnim putem, dakle bez dodatnih troškova. Nažalost, i ovaj pokušaj završio se neuspješno, isključivo voljom poslodavaca-potpisnika kolektivnog ugovora, iako je zvanični stav arbitara bio da zaposleni imaju pravo na razliku zarade koju potražuju po Kolektivnom ugvoru.

Nakon toga, Sindikat Univerziteta je upozorio poslodavce-potpisnike kolektivnog ugovora da su 572 zaposlenih potpisali punomoćje advokatu za podnošenje tužbe za naplatu svojih potraživanja, ponovo insistirajući da se postigne vansudsko poravnanje u cilju izbjegavanja nepotrebnih sudsko-advokatskih troškova, obzirom da je sa pravnog stanovišta već bilo jasno da su zaposleni u pravu. Kako ni nakon više obraćanja i upozorenja, nije bilo pozitivnog odgovora, Sindikat Univerziteta je dao nalog advokatu da podnese tužbu za naplatu navedenih potraživanja dana 27. decembra 2012. godine. Sada, kada je donijeta pozitivna presuda po tužbi zaposlenih, neko mora da plati troškove sudskog postupka, koji po zaposlenom iznose 187.75 € kada je u pitanju kolektivna tužba, odnosno 375€ individualno.

Predsjednik SUCG,

Vukašin ZOGOVIĆ,s.r.