Aktuelno

14. Jun 2007

Ugovor o projektovanju i građenju - izvod

Nakon sprovedene procedure javnog nadmetanja, na način i po postupku predviđenim odredbama Zakona o javnim nabavkama i Pozivom Univerziteta Crne Gore za izbor najpovoljnijeg ponuđača za projektovanje i izvodjenje radova stambeno-poslovnog objekta Univerziteta Crne Gore na otvoreni postupak javne nabavke po nadmetanju broj 03/07, oglašen na zvaničnom Web site Komisije za javne nabavke dana 20.4.2007.godine i u dnevnom listu »Pobjeda« dana 21.4.2007. godine, zaključuje se


UGOVOR O PROJEKTOVANJU I GRAĐENJU

između:
1. UNIVERZITETA CRNE GORE, koga zastupa rektor, prof. dr Ljubiša Stanković,
s jedne strane (u daljem tekstu: NARUČILAC) i

2. KROLING“ d.o.o. Danilovgrad, koga zastupa direktor, Željko Mišković, s
druge strane (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).


Član 1
NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA:
• izradi Idejni, Glavni i Izvođački projekat, kao i Projekat izvedenog objekta u skladu sa Projektnim zadatkom i urbanističko tehničkim uslovima za izgradnju poslovno – stambenih objekata na parcelama 22, 23, i 24 i podzemnih garaža na parceli 25, prema Izmjenama I dopunama DUP-a “UNIVERZITETSKI CENTAR“ (u daljem tekstu Objekata i Garaža) koji su predmet ovog Ugovora, i
• Izvede sve radove po sistemu "ključ u ruke" u skladu sa Rješenjem o lokaciji i urbanističko – tehničkim uslovima, tenderskom dokumentacijom po predmetnom pozivu i u svemu prema zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla.

Član 2
Odredba iz člana 1. ovog Ugovora „ključ u ruke“ označava da ugovorna cijena obuhvata vrijednost svih nepredvidjenih i viškova radova, a isključuje uticaj manjkova radova na ugovornu cijenu.
Eventualni naknadni radovi izvodiće se isključivo po nalogu NARUČIOCA i obračunavaće se posebno, na osnovu izrađene analize cijena.

Član 5
IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od 27.452.000,00 eura, sa uračunatim PDV-om u iznosu od 3.988.752,00 eura (slovima (dvadeset sedam miliona četiri stotine pedeset dvije hiljade eura).

Ugovorena cijena obuhvata izvođenje i projektovanje stambenog objekta i garaže, na sljedeći način:
-Garaža 3.400m2 bruto površine po cijeni od 308,83 eura/m2, što iznosi 1.050.000,00 eura, sa uračunatim PDV-om;
-Stambeno-poslovni objekat 50.983m2 bruto površine po cijeni od 517,85 eura/m2, što iznosi 26.402.000,00 eura, sa uračunatim PDV-om.

Ugovorena cijena ne podliježe modifikaciji usljed promjene troškova u ugovorenom (ili od strane NARUČIOCA produženom) roku završetka radova.

Isplata avansa u iznosu od 1.000.000,00 eura izvršiće se u rokovima i fazama kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji i Ponudi IZVOĐAČA i to u roku od 15 dana od dostavljanja odgovarajuće garancije za avansno plaćanje.

Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u privremenim situacijama, počev od prve situacije.

Isplate će biti umanjene za dio koji se plaća kompenzacijom za:
- poslovni prostor u suterenu objekta u visini 100% u iznosu za 5.072m2 po cijeni od 770,oo eura/m2, što iznosi 3.905.440,00 eura;
- garažna mjesta sa 160 parking mjesta u visini 100% po cijeni od 8.000,00 eura/parking mjestu, što iznosi 1.280.000,00 eura; i
- stambeni prostor u visini 40% neto površine u iznosu za 14.263m2 po cijeni od 1.200,00 eura/m2, što iznosi 17.115.600,00 eura.
Iznos od 4.150.960,00 eura biće uplaćivan po mjesečnim situacijama na osnovu stepena gotovosti posla.

Ugovorena kompenzacija će biti regulisana posebnim aneksom ovog ugovora, nakon izrade Glavnog projekta i njegove revizije.

Stambeni prostor koji po ovom ugovoru pripada NARUČIOCU iznosi 21.396 m2 neto površine, što predstavlja 60% neto stambene površine.

Konačan obračun i stvarne površine biće utvrđene nakon završetka predmetnih radova.

Član 7
IZVOĐAČ je dužan da otpočne sa radovima u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

IZVOĐAČ će početi sa građevinskim radovima najkasnije u roku od osam (8) mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 35 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

Član 9
IZVOĐAČ je dužan da u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova (usaglašen sa eventualnim primjedbama NARUČIOCA na Orijentacioni dinamički plan iz ponude) u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz člana 7 ovog ugovora.....

Član 12
Stručni nadzor nad građenjem ugovorenog objekta NARUČILAC će vršiti preko svojih radnika - ovlašćenih stručnih lica ili preko preduzeća odnosno organizacije koja je upisana u sudski registar za vršenje poslova nadzora za ovu vrstu objekta, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

Član 14
........................
Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme i da izda IZVOĐAČU druga uputstva koja mogu biti neophodna za izvođenje radova i otklanjanje nedostataka. Ova uputstva će biti u pisanoj formi.

Član 18
IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.
Član 19
IZVOĐAČ je dužan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU .

Član 20
Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 22
IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA:
• za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta - 10 godina
• za ostale radove - 2 godine.

Član 28
Po obavljenom tehničkom pregledu i prijemu upotrebne dozvole i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova i preliminarnu primopredaju objekta.


Član 34
Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA .I Z V O D J A Č
Željko Mišković, direktor

N A R U Č I L A C
Prof. dr Ljubiša Stanković, rektor