Aktuelno

24. Septembar 2010

Saopštenje Ministarstva finansija povodom tužbe sindikata prosvjete, Univerziteta i zdravstva zbog načina oporezivanja regresa i toplog obroka

Povodom tužbe sindikata prosvjete, Univerziteta i zdravstva podnesene Osnovnom sudu, a vezano za oporezivanje regresa i toplog obroka, saopštavamo da je novi obračun toplog obroka i regresa usklađen sa Izmjenama i dopunama zakona o obaveznom socijalnom osiguranju i Izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji su na snazi od januara 2010. godine.

Prateći ova zakonska rješenja, osnovica za oporezivanje su iznosi koji su definisani Opštim kolektivnim ugovorom (OKU), odnosno konkretno za regres iznos od 165 eura, pri čemu je iznos za isplatu poslije oporezivanja 110,55 eura. Ukupan trošak za regres sa doprinosima koji idu na teret poslodavca je 184,06 eura.
Dakle, u slučaju obručuna regresa, za osnovicu su uzete tri najniže cijene rada, kako je definisano OKU-om, na koju zaposleni plaća porez na dohodak i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, a poslodavac doprinose na teret poslodavca.

Podsjećamo da je važeći OKU istekao, a novi nije donesen usljed nemogućnosti dogovora sa socijalnim partnerima, pa se postavlja pitanje i zakonske obaveze isplate toplog obroka i regresa. S tim u vezi, moglo bi se dovesti u pitanje i podnošenje tužbe, ali Ministarstvo finansija poštuje pravo sindikalnih organizacija da pred sudskim organima iznesu svoje argumente.

Ministarstvo finansija je ova rješenja definisalo u skladu sa važećim zakonima koji regulišu ovu oblast.

PR SLUŽBA
MINISTARSTVA FINANSIJA