Aktuelno

21. Novembar 2007

Povodom zabrane početka radova na stambeno poslovnom objektu u blizini Studentskog doma od strane bivših vlasnika zemljišta Sindikat Univerziteta Crne Gore

Reagovanje predsjednika Sindikata Univerziteta Crne Gore, mr Vukašina Zogovića, povodom predloga zakona o budžetu Republike Crne Gore za 2005. godinu

Na zahtjev Sindikata Univerziteta Crne Gore (SUCG) Upravni odbor Univerziteta Crne Gore donio je odluku da se za potrebe mladih talentovanih magistranata i doktoranata - saradnika na Univerzitetu i nenastavnog osoblja gradi stambeni objekat u blizini Novog studentskog doma, na lokaciji predviđenoj DUP-om Univerzitetski centar.

Po našim saznanjima, za gradnju stambenog objekta na pomenutoj lokaciji ništa nije sporno jer je to zemljište Univerzitet Crne Gore dobio od Opštine Podgorica na trajno korišćenje.

Osnov za sticanje prava na trajno korišćenje zemljišta Univerzitet je stekao Odlukom Skupštine opštine Podgorica (Titograd) iz 1974. godine.

2004. godine ta odluka je potvrđena od strane Skupštine opštine Podgorica i to zemljište je prevedeno na nove katastarske parcele sa novim oznakama.

Urađen je i usvojen Detaljni urbanistički plan Univerzitetski centar koji je uklopljen u Generalni urbanistički plan opštine Podgorica.

Da je zemljište uknjiženo na Univerzitet Crne Gore vidi se iz lista nepokretnosti koji je izdala Direkcija za nekretnine iz Podgorice. U listu nepokretnosti nema tereta i ograničenja koja bi osporavala prava Univerzitetu da na svom zemljištu gradi DUP-om Univerzitetski centar predviđene objekte. To ujedno znači da nema ni zabelježbi restitucije koja bi upozorila UCG da na tom zemljištu postoje moguće pravne prepreke za gradnju. U skladu sa tim Univerzitet Crne Gore dobio je Rješenje o lokaciji sa urbanističko tehničkim uslovima koje je izdalo Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore.
Na osnovu iznijetih činjenica jasno je da su iznešene klevete na račun Univerziteta Crne Gore bez osnova. Univerzitet posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za gradnju stambenog objekta predviđenog DUP-om Univerzitetski centar na pomenutoj lokaciji. Do sada nijesmo dobili bilo kakav dokument, od nadležnih institucija, kojim bi se osporavala gradnja na ovoj lokaciji.

Na pomenutoj lokaciji postojala je jedna parcela u vlasništvu porodice Damjanović. Univerzitet Crne Gore i porodica Damjanović sklopili su Ugovor o obeštećenju tako da je taj problem blagovremeno riješen.
Bivši vlasnici zemljišta, tek na osnovu pravosnažne odluke, za eventualno obeštećenje, mogu se obratiti Fondu za obeštećenja, koji je za to nadležan a ne Univerzitetu Crne Gore.

PREDSJEDNIK,
Mr Vukašin ZOGOVIĆ