Aktuelno

17. Mart 2006

Konferencija za novinar

Prorektor Univerziteta Crne Gore: Prof. dr Mitar Mišović;
Predsjednik Sindikata Univerziteta Crne Gore: mr Vukašin Zogović


Sindikat Univerziteta Crne Gore (SUCG) poslednja tri mjeseca aktivno je radio na izradi novog kolektivnog ugovora za zaposlene na Univerzitetu Crne Gore. Proces kolektivnog pregovaranja sa socijalnim partnerima: Vladom Republike Crne Gore odnosno ministarstvom finansija i predstavnicima Univerziteta Crne Gore privodi se kraju. Glavni cilj pregovaranja je kolektivni ugovor prihvatljiv za sve učesnike u procesu pregovaranja. To će biti garancija da će prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada zaposlenih na Univerzitetu i međusobne odnose učesnika u njegovom potpisivanju, poštovati i poslodavci i zaposleni. Da bi se to postiglo bilo je neophodno da se organizuje više zajedničkih sastanaka socijalnih partnera. Rezultat takvih aktivnosti je radni tekst kolektivnog ugovora za zaposlene na Univerzitetu Crne Gore.

Postoji više načina kako da se pristupi izradi kolektivnog ugovora. Jedan način je da sindikat uradi svoj predlog ugovora a poslodavac svoj, pa da se onda kroz proces pregovaranja traže rješenja i usklađuju interesi. Ovakav pristup izradi kolektivnog ugovora traje dugo. SUCG se opredijelio da zajedno sa poslodavcem uradi radni tekst kolektivnog ugovora. Taj tekst je već tri dana na javnoj raspravi. Poslat je svim predsjednicima sindikalnih organizacija na Univerzitetu. Njih je ukupno dvadeset dvije. Za sve zainteresovane predsjednici sindikalnih organizacija organizovaće sastanke i primjedbe, predloge i sugestije dostaviti Univerzitetskom odboru sindikata. Isto tako na web site-u Sindikata Univerziteta Crne Gore: www.tuum.cg.yu dat je radni tekst kolektivnog ugovora, raniji ugovor i Zakon o radu. Pojedinačne primjedbe mogu se dostaviti slanjem E-maila (Rubika: KONTAKT) sa istog sajta. Nakon javne rasprave održaće se sjednica Univerzitetskog odbora Sindikata na kojoj će bi utvrđen predlog kolektivnog ugovora za zaposlene na Univerzitetu Crne Gore.

Kolektivnim ugovorom predviđeno je povećanje koeficijenata za 18%. To je maksimalan iznos koji je Vlada RCG prihvatila. Taj iznos će biti jednak za sve zaposlene koji zaradu primaju iz budžeta.

Već potpisani granski kolektivni ugovori sa Vladom RCG bili su ograničavajući za SUCG u pregovorima za mnoga pitanja koja su predmet kolektivnog ugovora. Tu realnost morao je da uvaži SUCG. Vlada RCG je poslodavac za gotovo 30.000 zaposlenih i naravno neće dozvoliti da se zahtjevi sindikata različito uređuju od djelatnosti do djelatnosti. Na potrebu zajedničkog, a ne odvojenog, nastupa svih granskih sindikata u kojima zaposleni primaju zaradu iz budžeta SUCG je stalno upozoravao. Nažalost bez uspjeha. Sigurno je da se zajedno moglo postići mnogo više.

Radni tekst Kolektivnog ugovora za zaposlene na Univerzitetu Crne Gore sadrži: I - OSNOVNE ODREDBE; II - RADNI ODNOSI; III – ZARADA I NAKNADA ZARADE; IV DRUGA PRIMANJA; V – NAKNADA POVEĆANIH TROŠKOVA ZAPOSLENIH; VI – DISCIPLINSKI ORGANI I POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE POVREDA RADNIH OBAVEZA; VII - PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH; VIII - ZAŠTITA NA RADU; IX – POSEBNI USLOVI ZA RAD SINDIKATA; X – OSTALA PRAVA ZAPOSLENIH; XI - ZAKLJUČIVANJE I SPROVOĐENJE UGOVORA; XII – ARBITRAŽA i XIII - ZAVRŠNE ODREDBE.

Ono što treba posebno naglasiti je da se po prvi put u kolektivnom ugovoru predviđa formiranje stambenog fonda za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih. Isto tako ugrađeni su kriterijumii po kojima se vrši obračun zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenima na Univerzitetu. Time prestaju da važe sva druga akta kojima su se do sada ta pitanja uređivala. Postupak utvrđivanja prestanka potrebe za radom zaposlenih uređen je čl.29 do čl. 37....
................................

Potpisnici kolektivnog ugovora za zaposlene na Univerzitetu Crne Gore trebalo bi da budu, s obzirom na način finansiranja Univerziteta, shodno Zakonu o radu (član 131 stav 4), Vlada Republike Crne Gore, Univerzitet Crne Gore i Sindikat Univerziteta Crne Gpore.

Ukoliko se ispoštuje dogovorena dinamika za očekivati je da će se krajem mjeseca kolektivni ugovor potpisati. To znači da će zaposleni primiti martovsku zaradu uvećanu za 10%.