Aktuelno

22. Oktobar 2010

Reagovanje Predsjednika Sindikata Univerziteta Crne Gore na Nacrt budžeta za Univerzitet Crne Gore za 2011. godinu

Nacrtom Zakona o budžetu Crne Gore za 2011. godinu Univerzitetu Crne Gore opredijeljena su sredstva u iznosu od 13.501.868,58 € što je u odnosu na ovu godinu za 8.67% manje, a u odnosu na 2009. godinu za više od 20%. Ako se ima u vidu činjenica da zaposleni na Univerzitetu primaju zarade umanjene za 6%, jasno je da će se, ukoliko se nešto odmah ne preduzme, zarade dodatno umanjiti. Ako se predloženim Nacrtom predviđa smanjenje sredstava Ministarstvu prosvjete i nauke u iznosu od 1,2% postavlja se pitanje odnosa države prema obrazovnom sistemu u cjelini. Pri svemu ovome treba imati u vidu da Crna Gora za obrazovanje izdvaja znatno manje sredstava nego što su preporuke evropskih institucija za zemlje u razvoju.

Sindikat Univerziteta Crne Gore blagovremeno je ukazao na problem finansiranja Univerziteta. Na naše zahtjeve Ministarstvu finansija (iz februara i septembra ove godine) nismo dobili nikakav odgovor. Da podsjetim: tražili smo od ministarstva da organizuje sastanak kojem bi prisustvovali ministar finansija, ministrar prosvjete i nauke, rektor Univerziteta i Sindikat Univerziteta, sa temom izmirivanja obaveza zaposlenima na Univerzitetu u skladu sa Kolektivnim ugovorom. Umjesto pregovaranja oko nepoštovanja važećeg kolektivnog ugovora, mi iz medija saznajemo da nam se sredstva za zarade u 2011. godini dodatno umanjuju za iznos od 664.604,68€ odnosno 5%. Ako nas, kao Sindikat zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore ne uvažavaju i ne žele da sa nama pregovaraju, već nam jednostrano nameću rješenja, mi moramo da budemo glasniji, kako bi nas čuli.

Kako saopštavaju mediji ”Ministarstvo finansija predlaže izmjenu Statuta UCG, i da se dosadašnjih 20% prihoda od školarina izdvajanja prihoda fakultetskih jedinica u budžet Univerziteta poveća na 30%. Ministarstvo finansija smatra da bi se sa navedenim predlogom obezbijedila nedostajuća sredstva Univerzitetu Crne Gore”. To znači da će zarade zaposlenih na Univerzitetu zavisiti od tržišta. Ko će onda garantovati iznos zarada zaposlenima na Univerzitetu utvrđen kolektivnim ugovorom?

Univerzitet Crne Gore je državni Univerzitet. Zaposlenima na Univerzitetu država treba da Zakonom o budžetu Crne Gore za 2011. godinu opredijeli sredstva čiji bi iznos garantovao isplatu zarada po kolektivnom ugovoru. Na to imamo pravo kao i ostali korisnici budžeta ili kao kolege iz drugih obrazovnih institucija. Drugo je, po nama, pitanje kako državnim budžetom obezbijediti sredstva za tu namjenu. I nijesu samo zarade u pitanju. Ukupan odnos države prema svom Univerzitetu treba da se mijenja. O tome se godinama ćuti pa je bilo za očekivati da će Univerzitet zapasti u poteškoće normalnog funkcionisanja. To su krupna pitanja oko kojih treba što prije povesti raspravu na najvišem državnom nivou.

Predlog Ministarstva finansija da se na 30% pvećaju izdvajanja prihoda od školarina u budžet Univerziteta, kako bi se obezbijedila nedostajuća sredstva u iznosu od 3.246.800,42€, treba da razmatraju nadležni organi Univerziteta. Sindikat se nada da će učestvovati u radu i donošenju odluka o ovom, za zaposlene, veoma značajnom pitanju. Bilo bi, po nama, potrebno da Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, Rektorski kolegijum u proširenom sazivu i Izvršni odbor Sindikata Univerziteta Crne Gore postignu konsenzus oko predloga Ministarstva finansija. Sindikat će insistirati na traženju rješenja kojima će se zaposlenima garantovati isplata zarada u skladu sa kolektivnim ugovorom.

U Podgorici, 22. 10. 2010.
Predsjednik Sindikata Univerziteta Crne Gore,
Mr Vukašin Zogović